آتش عشق یعنی از خود بی خود شدن به بلور احساس تلنگر زدن از درون زبانه کشیدنخزان را بهار دیدن درپس غرور ظاهری قلب را به پاکی آفتاب دیدن زیبائی ها و لطافت ها رابا احساس در واژه گنجاندن عشق یعنی آغازی شیرین وآتش جاودان با هر چه بوی تعلق داردعشق یعنی سوختن و ذوب شدن در بوته عشق ،عشق یعنی لرزش همه وجود در برابر معشوق یعنی زیبا دیدن.زیبا شنیدن.زیبا گفتن یعنی در حریر نرم و لطیف رفتن خواب های مینائی دیدن عشق یعنی در آبی آسمان غرق شدن و آبی شدن عشق یعنی تازگی.یعنی بهار


دسته ها : بهار عشق
سه شنبه دوازدهم 9 1387
X