درزندگی مشو مدیون احساس کسی تا نباشد رایگان عمرت گروگان کسی
مگذار گذشت در دلت گم بشود
مجذوب طلسم سیب و گندم بشود
مگذار که زندگی به این شیرینی قربانی یک سوء تفاهم بشود
مجنون اگر از آتش لیلی سرخ است
یا لاله اگر به هر دلیلی سرخ است
شرح دل ما حیف است که پنهان باشد
این صورت ما به ضرب سیلی سرخ است...

دسته ها : زندگی
سه شنبه بیست و ششم 9 1387
X