گل یا پوچ ؟پوچ پوچ پوچ دستاتو باز نکن ، حسمو تباه نکن ، بذار فقط تصور کنم که تو دستت کمی عشق پنهان کردی  . . .
دسته ها : زندگی
سه شنبه دوازدهم 9 1387
X