به نام خدایی که هم یاد است و هم یادگارhttp://www.tebyan.net/asheghambemoon/index.aspxfaسلام http://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=731746/14/2009 9:41:00 PMعاشقی http://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=731736/14/2009 9:38:00 PMچی شدhttp://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=731726/14/2009 9:36:00 PMدلتنگیhttp://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=579244/17/2009 1:58:20 AMیک جرعه ازچشمان تو........http://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=579254/17/2009 1:12:00 AMاولین بار...http://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=579264/17/2009 12:18:33 AMدل نوشته های نداhttp://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=579224/16/2009 11:43:00 PMمهربانترین !http://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=576064/13/2009 5:43:00 PMسال جدیدhttp://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=550583/17/2009 2:13:00 PMزندگی http://www.tebyan.net/weblog/asheghambemoon/post.aspx?PostID=3652912/16/2008 4:07:00 PM